Tuesday, 9 December 2008

เครื่องกลึง

เครื่องกลึงเป็นเครื่องมือกลขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญอย่างมากใช้สำหรับกลึงชิ้นงานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ชนิดของเครื่องกลึง
- เครื่องกลึงตั้ง
- เครื่องกลึงหน้าจาน
- เครื่องกลึงป้อน
- เครื่องกลึงชนิดยันศูนย์

หน้าที่ของเครื่องกลึง
1. ใช้กลึงปาดหน้า
2. ใช้กลึงปอกผิว
3. ใช้กลึงลดขนาด
4. ใช้กลึงเกลียว
5. ใช้กลึงพิมพ์ลาย
6. ใช้กลึงขึ้นรูป
7. ใช้กลึงคว้าน
8. ใช้เจาะรู
9. ใช้ต๊าปเกลียว
10. ใช้ดายเกลียว
11. ใช้เจียระไนบนเครื่องกลึง

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องกลึง
1. แขนหมุนปรับความเร็วรอบ (Spindle Speed Selector)
2. แขนโยกปรับกลึงเกลียว (Leadscrew Reverse & ThreadRange Lever)
3. ชุดเฟืองทด ( Gears ) อยู่ตรงกลางระหว่างชุดหัวเครื่องกับชุดท้ายแท่นจะเคลื่อนที่ไปมา ซ้าย – ขวา บนสะพานแท่นเครื่อง
4. ชุดแคร่เลื่อน (Saddle)
5. ชุดแท่นเลื่อน(Carriage)
6. ชุดเฟืองป้อน (Feed Gear)
7. เพลานํ า (Lead Screw)
8. เพลาป้อน (Feed Shaft)

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องกลึง
• ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกลึงก่อนใช้
• ตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกายก่อนใช้งาน
• ต้องมั่นใจก่อนเปิดสวิตช์เดินเครื่องกลึงว่าได้จับชิ้นงานแน่นเพียงพอแล้ว
• ระมัดระวังไม่ให้มีดกลึงชนกับหัวจับเครื่องกลึงที่กำลังหมุน
• ห้ามวางอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดตรงบริเวณที่เครื่องหมุน
• ห้ามเขี่ยเศษเหล็กและตรวจวัดชิ้นงานขณะกำลังหมุน
• ขณะปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ
• ไม่ควรหยอกล้อขณะปฏิบัติงาน
• ควรเปิด – ปิดสวิตช์ด้วยตนเอง
• ไม่ควรประมาทขณะปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง

No comments: